Regulamin udzielania pomocy podopiecznym Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i  Niepełnosprawnych „POMÓŻ I TY” w  Gdyni

PODSTAWY I CELE DZIAŁANIA FUNDACJI

 

§ 1

Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”, zwana w dalszej treści Regulaminu „Fundacją” działa na podstawie Statutu, wpis do rejestru fundacji pod nr KRS 0000037117 z dnia 27.10.1994r.

§ 2

 1. Celem Fundacji jest pomoc Podopiecznym w zakresie wskazanym w Statucie, związanym z ochroną życia i zdrowia osób niepełnosprawnych.
 2. Pomoc Fundacji ma charakter subsydiarny, to jest uzupełniający zakres świadczeń finansowanych w pierwszej kolejności ze środków powołanych do tego instytucji (NFZ, PFRON, PCPR, MOPS i MOPR). Podopieczny w pierwszej kolejności jest zawsze zobowiązany podjąć próbę uzyskania świadczeń z tych instytucji, a dopiero w razie odmowy zwracać się do Fundacji o sfinansowanie tych świadczeń.

§ 3

Fundacja gromadzi środki finansowe na cele określone w § 2 pkt 1 i § 4 oraz wydatkuje je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także Statutem Fundacji i niniejszym Regulaminem.

§ 4

 1. W ramach działalności Fundacji środki pieniężne mogą być gromadzone i przeznaczane wyłącznie na konkretne cele pokrywające się z celami statutowymi Fundacji i niepodlegające refundacji na zasadach ogólnych,
  w szczególności na :
 • sprzęt specjalistyczny (w tym: medyczny, rehabilitacyjny, ortopedyczny),
 • rehabilitację (w tym: zabiegi i turnusy),
 • leczenie specjalistyczne (w tym: leki, operacje, terapie),
 • pomoce naukowe i rozwój intelektualny.
 1. W szczególnych przypadkach, na podstawie indywidualnej decyzji Zarządu możliwe jest przeznaczenie środków na inne cele niewymienione w ust. 1 powyżej, wskazane indywidualnie przez samego Podopiecznego. Fundacja zastrzega, że decyzja Zarządu jest uznaniowa i zależy od indywidualnych okoliczności związanych z potrzebami danego Podopiecznego.

REJESTRACJA PODOPIECZNEGO. OTWARCIE SUBKONTA.

§ 5

 1. Warunkiem utworzenia subkonta dla Podopiecznego jest wypełnienie na piśmie lub online na stronie internetowej Fundacji formularza zgłoszeniowego oraz podpisanie Porozumienia.
 2. Formularz zgłoszeniowy powinien zawierać dane kontaktowe kandydata na Podopiecznego i jego rodziców lub opiekunów (jeżeli zgłoszenie dotyczy osoby niepełnoletniej lub nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych) oraz dokładny opis sytuacji kandydata na Podopiecznego, w szczególności: opis historii choroby, sytuacji materialno-bytowej rodziny oraz obecnego stanu zdrowia wraz z podaniem jasno określonego celu pomocy, na który będą zbierane środki.
 3. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć:
 • aktualny dokument medyczny (np. wypis ze szpitala lub zaświadczenie od lekarza z opisem diagnostycznym),
 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
 • oświadczenie o dochodach (wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej Fundacji),
 • aktualną fotografię kandydata na Podopiecznego.
 1. Formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenia mogą podpisywać jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich lub nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych – rodzice bądź opiekunowie prawni. W takim przypadku konieczne jest dołączenie do formularza zgłoszeniowego aktu urodzenia lub orzeczenia, na podstawie którego nastąpiło ustanowienie opiekuna.

§ 6

 1. Fundacja rozpatruje wszystkie zgłoszenia w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Fundację kompletu wymaganych dokumentów. W przypadku otrzymania dużej ilości wniosków, Fundacja zastrzega sobie możliwość przedłużenia wskazanego terminu.
 2. Fundacja zastrzega sobie prawo do wystąpienia z prośbą o dodatkowe dokumenty ze względu na specyfikę wniosku, bądź sposobu udzielania przez Fundację pomocy w danym przypadku.
 3. W razie potrzeby, w szczególności w razie wątpliwości co do celowości lub skuteczności danej procedury medycznej, Fundacja może korzystać  z opinii zewnętrznych ekspertów.
 4. W szczególnych przypadkach Fundacja zastrzega sobie prawo do udzielania pomocy na zmienionych zasadach, ustalonych przez Zarząd Fundacji.
 5. Fundacja ma prawa odmówić otwarcia subkonta bez uzasadnienia.
 6. Decyzje Fundacji w sprawie przyznania lub odmowy przyznania pomocy są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej. Decyzja o przyznaniu pomocy może być uchylona lub zmieniona w razie naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub zawartego Porozumienia.

POROZUMIENIE. AKTUALIZACJA INFORMACJI.

§ 7

Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia podpisuje się Porozumienie regulujące szczegółowe zasady współpracy. Wzór Porozumienia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 8

 1. Podopieczny/Rodzic/Opiekun prawny jest zobowiązany w okresach nie dłuższych niż raz w roku, informować Fundację o:
 • stanie zdrowia Podopiecznego oraz o postępach w jego leczeniu,
 • aktualnych potrzebach podopiecznego i świadczeniach uzyskanych przez niego od podmiotów innych niż Fundacja.
 1. Do informacji każdorazowo musi być dołączona aktualna fotografia Podopiecznego.
 2. W przypadku zmiany potrzeb Podopiecznego konieczne jest ponowne dostarczenie dokumentacji medycznej (aktualne zaświadczenie od lekarza specjalisty) oraz dokumentacji potwierdzającej wysokość planowanych wydatków (np. wycena usługi medycznej/kosztorys lub faktura pro forma), a także podpisanie aneksu do Porozumienia.

 

GROMADZENIE ŚRODKÓW I PROWADZENIE SUBKONTA

§ 9

 1. Środki pieniężne pozyskiwane na rzecz Podopiecznego są gromadzone na indywidualnym subkoncie, które bezpłatnie prowadzi Fundacja.
 2. Wszelkie środki finansowe wpłacone do Fundacji pozostają własnością Fundacji. Podopieczny/Rodzic/ Opiekun nie są uprawnieni do swobodnego dysponowania tymi środkami, w szczególności nie mają prawa żądać ich przeznaczenia na inne cele niż określone w Porozumieniu i niniejszym Regulaminie, bez zgody Zarządu Fundacji.
 3. Środki wpłacane ze wskazaniem konkretnego Podopiecznego będą mu przypisane i przeznaczone na zaspokojenie jego potrzeb. Fundacja może przeznaczyć część środków zgromadzonych w wyniku realizacji Porozumienia na realizację innych celów statutowych, w tym na rzecz innych Podopiecznych Fundacji, jeżeli zostanie zrealizowany cel danego Podopiecznego i nastąpi nadwyżka środków na jego subkoncie.

§ 10

 1. Środki pieniężne na rzecz Podopiecznego mogą być gromadzone poprzez indywidualne apele, zbiórki skierowane do określonego lub nieokreślonego adresata oraz indywidualne darowizny.
 2. Podopieczni/Rodzice/Opiekunowie prawni są zobowiązani współpracować z pracownikami oraz zarządem Fundacji
  w zakresie gromadzenia środków na zaspokajanie potrzeb Podopiecznego, w szczególności poprzez:
 • informowanie wszystkich zainteresowanych o fakcie udostępnienia konta przez Fundację do zbierania funduszy na cele wymienione w Porozumieniu,
 • organizowanie we własnym zakresie i własnym kosztem gromadzenia środków na zaspokajanie potrzeb Podopiecznego na konto bankowe Fundacji.
 1. Podopieczny nie może prowadzić zbiórek publicznych. Zbiórki publiczne może prowadzić wyłącznie Fundacja.
  W szczególności Podopieczny/Rodzic/Opiekun prawny nie może, posługując się jakimkolwiek pismem z Fundacji – zbierać środków pieniężnych do skarbonki, do ręki lub na konto prywatne, gdyż tego typu zbiórka  jest niezgodna z prawem.

§ 11

 1. O stanie środków na subkoncie Podopieczni/Rodzice/Opiekunowie prawni są informowani telefonicznie, wyłącznie na podstawie przydzielonego w Porozumieniu numeru identyfikacyjnego oraz imienia i nazwiska Podopiecznego, nie częściej jednak niż raz w miesiącu.
 2. Fundacja nie udostępnia Podopiecznemu/Rodzicowi/Opiekunowi prawnemu informacji o wysokości oraz źródłach zebranych środków, w szczególności danych osobowych darczyńców.

 

WYDATKOWANIE ŚRODKÓW

 

§ 12

  1. Fundacja udziela pomocy Podopiecznym spełniającym kryteria wskazane w Regulaminie w oparciu o możliwości i dostępność środków na ich subkoncie oraz zgodnie z celem wskazanym w Porozumieniu.
  2. W przypadku niewywiązania się przez Podopiecznego/Rodziców/Opiekunów prawnych z obowiązku aktualizacji danych, określonego w § 8 ust. 1 i 2, uruchamianie środków z subkonta Podopiecznego będzie wstrzymane do czasu uzupełnienia brakującej dokumentacji.
  3. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Podopiecznego/Rodzica/Opiekuna prawnego bez zgody Fundacji, z naruszeniem obowiązujących zasad lub przekraczające stan subkonta.

§ 13

 1. Fundacja nie udziela pomocy finansowej na żaden inny cel niż wyraźnie określony w Porozumieniu.
 2. Zmiana celu finansowania (rodzaj zabiegów, sprzętu, leków itp.) oraz zmiana dostawcy (miejsca zakupu) może nastąpić tylko za zgodą Fundacji na pisemny i uzasadniony wniosek Podopiecznego/Rodzica/ Opiekuna prawnego oraz po spełnieniu warunków wymienionych w § 8 ust.3.
 3. Po realizacji celu określonego w Porozumieniu niewykorzystane środki zgromadzone na subkoncie Podopiecznego zostaną rozdysponowane na cele statutowe Fundacji, w szczególności innych Podopiecznych, nie zaś na cel określony w kolejnym Porozumieniu, jeśli takowe zostało zawarte.

§ 14

 1. Fundacja zastrzega sobie możliwość, po konsultacji z Podopiecznym, do optymalizacji wydatków na dany cel,
  w szczególności możliwość negocjacji ceny oraz zaproponowania innego dostawcy towarów lub usług, który wykona uzgodnione w Porozumieniu świadczenie na rzecz Podopiecznego.
 2. Fundacja może odmówić wykonania operacji finansowej z subkonta Podopiecznego, jeśli przedstawione faktury VAT, inne dokumenty lub wyjaśnienia budzą wątpliwości co do ich merytorycznej rzetelności i celowości ponoszonych kosztów, lub nie odpowiadają pod względem formalnym wymogom określonym w niniejszym Regulaminie oraz ustawie o rachunkowości i przepisach podatkowych.

§ 15

  1. Fundacja nie przejmuje zobowiązań sprzedawcy lub usługodawcy wynikających z gwarancji, rękojmi lub innych przepisów prawnych. Nie ponosi również odpowiedzialności za jakąkolwiek  szkodę majątkową lub też szkodę na osobie mogącą wyniknąć z powodu stosowania przez niego zakupionego sprzętu, wyposażenia, środków medycznych
  2. Fundacja nie jest odpowiedzialna za prawidłowość leczenia Podopiecznego.

§ 16

Zasady wykonywania operacji finansowych na subkoncie oraz zasady uruchamiania płatności na rzecz podopiecznych Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” znajdują się w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

 

ZAMKNIĘCIE SUBKONTA I ROWIĄZANIE POROZUMIENIA

§ 17

 1. Fundacja dokonuje zamknięcia subkonta dla Podopiecznego w przypadku:
 • rezygnacji przez Podopiecznego z korzystania z usług Fundacji – na podstawie pisemnego oświadczenia,
 • śmierci Podopiecznego,
 • naruszenia postanowień Porozumienia i niniejszego Regulaminu,
 • podjęcia stosownej uchwały Zarządu Fundacji.
 1. Zaistnienie przyczyn wskazanych w ust. 1 powyżej skutkować będzie skreśleniem Podopiecznego z listy Podopiecznych (równoznacznym z usunięciem profilu Podopiecznego) i rozwiązaniem Porozumienia ze skutkiem natychmiastowym.
 2. W przypadku braku jakiegokolwiek kontaktu z Fundacją przez okres 1 roku, w szczególności naruszenia  8 ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu, Fundacja wzywa Podopiecznego do przekazania wymaganych informacji i do kontaktu
  w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania z zastrzeżeniem, że niezastosowanie się do tego wezwania, skutkować będzie zamknięciem subkonta Podopiecznego oraz rozwiązaniem Porozumienia ze skutkiem natychmiastowym.
 3. W przypadku wpłat dokonanych ze wskazaniem Podopiecznego, z którym rozwiązano Porozumienie lub zamknięto subkonto, Fundacja przekaże środki na realizację celów statutowych Fundacji, w tym na innych Podopiecznych.
 4. W przypadku braku jakiegokolwiek obrotu na subkoncie Podopiecznego przez okres 2 lat, środki Fundacja przekaże na realizację celów statutowych Fundacji, w tym na innych Podopiecznych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 18

 1. Podopieczny, ubiegając się o pomoc Fundacji, oświadcza w formie pisemnej, iż akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i będzie wykonywał z należytą starannością obowiązki wynikające z Regulaminu.
 2. Wszelkie wnioski i dyspozycje oraz dokumenty (np. faktury) dotyczące kwestii finansowych muszą mieć formę oryginalnego dokumentu. W każdym przypadku wymagane jest wskazanie Podopiecznego, osoby składającej wniosek oraz jej podpis i data.
 3. Podopieczny, ubiegając się o pomoc Fundacji, oświadcza w formie pisemnej, iż akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i będzie wykonywał z należytą starannością obowiązki wynikające z Regulaminu.
 4. Naruszenie zapisów niniejszego Regulaminu lub świadome wprowadzenie w błąd Zarządu Fundacji co do faktów, które zobowiązany jest podawać Podopieczny, może skutkować wstrzymaniem finansowania, zmianą decyzji lub koniecznością zwrotu udzielonej pomocy.
 5. Podopieczny/Rodzic/Opiekun prawny są zobowiązani do informowania Fundacji o wszelkich zmianach danych przekazanych Fundacji (w szczególności nazwiska, adresu, numeru telefonu lub adresu e-mailowego, a także danych o stanie zdrowia, np. dokonanych zabiegach operacyjnych) w terminie do jednego miesiąca od daty tych zdarzeń.

§ 19

 1. Fundacja ma prawo wykorzystania danych osobowych i wizerunku Podopiecznych w celu pozyskiwania środków na rzecz Podopiecznych, pozyskania środków na prowadzenie swojej działalności statutowej oraz w celu zdania sprawy z efektów swojej działalności, w tym publicznie, na stronach internetowych oraz  w materiałach informacyjnych. Wykorzystanie wizerunku Podopiecznego wymaga pisemnej zgody jego lub jego rodziców/opiekunów prawnych. Zgoda obejmuje również wykorzystanie  danych osobowych  i wizerunku po zakończeniu współpracy Fundacji z Podopiecznym.
 2. Po otrzymaniu zakupionego sprzętu lub realizacji innego świadczenia Podopieczny jest zobowiązany przesłać pisemne podziękowanie wraz ze zdjęciem przedstawiającym Podopiecznego oraz efekty pomocy, np. wózek, protezę, aparaturę medyczną, sprzęt rehabilitacyjny.

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

§ 20

 1. Administratorem danych osobowych Podopiecznego/Rodzica/Opiekuna prawnego jest FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH „POMÓŻ I TY” z siedzibą w Gdyni przy ul. Płockiej 5a, 81-535, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037117, REGON 190871240.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w oparciu o RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10  maja  2018  roku  o  ochronie  danych  osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000).
 3. Fundacja przetwarza dane osobowe w celu prawidłowego wykonania zawartego z Podopiecznym/ Rodzicem/ Opiekunem prawnym porozumienia. Oznacza to, że dane te są potrzebne w szczególności do zawarcia porozumienia i wykonywania wynikających z niego obowiązków i uprawnień. Fundacja przetwarza dane osobowe w postaci wizerunku Podopiecznego w celu prawidłowego wykonania porozumienia oraz w celu zbierania środków dla Podopiecznego od darczyńców, poprzez apele lub zbiórki publiczne (w tym internetowe). Wizerunek w ww. celach może być publikowany na stronach internetowych Fundacji oraz rozpowszechniany na innych nośnikach
  w celu zbiórki funduszy dla Podopiecznego.
 4. Dane osobowe Podopiecznych/Rodziców/Opiekunów prawnych są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej w skrócie „rozporządzeniem RODO”. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1b rozporządzenia RODO a więc w sytuacji gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 5. Fundacja może powierzać dane osobowe Podopiecznych/Rodziców/Opiekunów prawnych podmiotom współpracującym w zakresie niezbędnym do wykonania zawartego z nimi porozumienia. Fundacja nie będzie przekazywała danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej.
 6. Dane osobowe Podopiecznych/Rodziców/Opiekunów prawnych będą przetwarzane przez cały okres wykonywania porozumienia. Przetwarzanie danych osobowych skończy się z upływem czasu potrzebnego do zabezpieczenia wynikających z porozumienia ewentualnych roszczeń.
 7. W każdej chwili i bez podania przyczyny Podopieczny/Rodzic/Opiekun prawny ma prawo:
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do żądania wydania ich kopii,
 • do żądania sprostowania swoich danych osobowych lub ich poprawienia, Podopieczny/Rodzic/ Opiekun prawny ma prawo do ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych osobowych,
 • do tego aby Fundacja przekazała dane osobowe do innego podmiotu,
 • wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu przez Fundację swoich danych osobowych. Sprzeciw nie wpłynie na dokonane już czynności,
 • zażądać informacji o zakresie przetwarzania przez Fundację danych osobowych,
 • do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych na przetwarzanie przez Fundację danych osobowych.
 1. Podanie przez Podopiecznego/Rodzica/Opiekuna prawnego danych osobowych jest wymogiem umownym
  i warunkiem zawarcia porozumienia w celu prawidłowego jego wykonania. Konsekwencją niepodania przez Podopiecznego/Rodzica/Opiekuna prawnego tych danych osobowych z Fundacją.
 2. Fundacja w odniesieniu do danych osobowych Podopiecznego/Rodzica/Opiekuna prawnego nie będzie podejmowała zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym  profilowania.
 3. Fundacja nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych Klienta w celu innym niż cel, w którym te dane osobowe zostały zebrane. Dane osobowe Podopiecznego/Rodzica/Opiekuna prawnego są przetwarzane w celach opisanych w regulaminie oraz zawartym porozumieniu.
 4. Po zamknięciu subkonta i rozwiązaniu porozumienia Fundacja nie ma obowiązku zwrotu dokumentacji powierzonej jej przez Podopiecznego/Rodzica/Opiekuna prawnego.

§ 21

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 28.06.2021 Z tym samym dniem traci moc dotychczasowy Regulamin gromadzenia oraz wydatkowania środków finansowych na subkontach podopiecznych Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych  „POMÓŻ I TY”  w  Gdyni.

 

Regulamin wprowadzony Uchwałą Zarządu Fundacji  z dnia 28.06.2021r.