Przekaż 1% podatku przez naszą siostrzaną fundację KRS 0000 245 254:

Wolontariat – informacje ogólne

Wolontariat (łac. volontarius – dobrowolny) to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno- koleżeńsko-przyjacielskie.

(def. Wikipedia)

 

Działalność wolontariuszy w Polsce regulują ustawy:

1.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 ze zm.)
2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o   
wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 874 ze zm.)

 

Kto może być wolontariuszem i na jakich zasadach ?

 

Wolontariuszem może zostać  każda osoba, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz uprawnionych organizacji i instytucji na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Wolontariusz musi posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń,tylko wtedy, gdy obowiązek ten wynika z przepisów prawnych. 

Generalnie jednak każdy może ofiarować swój czas i umiejętności organizacji i jej podopiecznym ponieważ zawsze wolontariusze są potrzebni np. w najprostszych pracach biurowych jak pakowanie listów i paczek, do kontaktów ze sponsorami i  podopiecznymi, w marketingu lub tłumaczeniach na język obcy itp.

 

Każdy może ofiarować swoją pomoc i umiejętności deklarując  pisemnie jaki czas pracy i jaki rodzaj pomocy może wolontariusz zaproponować a fundacja zaplanuje wspólnie z wolontariuszem najdogodniejszą formę i czas współpracy w formie pisemnego porozumienia z fundacją.

 

Fundacja na prośbę  wolontariusza w trakcie lub po zakończeniu wolontariatu wydaje pisemne zaświadczenie o wykonywaniu świadczeń na zasadzie wolontariatu, zawierające informacje o tym, co wolontariusz robił w ramach swoich obowiązków oraz jakie zdobył doświadczenie. Ponadto, na prośbę wolontariusza organizacja może wystawić pisemną opinię o wykonywanej przez wolontariusza pracy.

 

W każdym momencie wolontariusz może zakończyć współpracę z fundacją prosimy jednak wcześniej poinformować o planach zakończenia współpracy ze względu na organizację pracy wolontariuszy i fundacji.

 

Fundacja  zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania wolontariatu na takich samych zasadach jak w przypadku pracowników zatrudnionych przy takim samym zadaniu.

 

Fundacja pokrywa koszty podróży służbowych i diet wolontariusza na zasadach dotyczących pracowników. Jednakże wolontariusz może się zrzec tego uprawnienia podpisując oświadczenie o zwolnieniu organizacji z tego obowiązku.

 

Fundacja oczekuje od wolontariusza działania w zgodzie z zawartym porozumieniem, lojalności, zaangażowania, stosowania się do wskazówek osoby zajmującej się organizacją pracy dla wolontariuszy.

 

Fundacja informuje  wolontariusza o przysługujących mu prawach i ciążących obowiązkach oraz zapewnia stałą dostępność do tych informacji np. przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w biurze organizacji.

 

Przy świadczeniu usług wolontariatu na czas przekraczający 30 dni wolontariusz zostaje objęty ubezpieczeniem z tytułu nieszczęśliwych wypadkowi na mocy tzw. małej ustawy wypadkowej.

 

Zostając wolontariuszem możesz zrobić nie tylko coś dobrego, pożytecznego ale również nawiązać  kontakt z ciekawymi ludźmi, zawrzeć nowe znajomości, zdobyć  nowe umiejętności oraz doświadczenie zawodowe i życiowe będąc  niezwykle odpowiedzialnym i potrzebnym.

 

Potrzebujesz więcej  informacji o wolontariacie i jego zasadach odwiedź stronę http://poradnik.ngo.pl/

You may also like these

No Related Post