Przekaż 1% podatku przez naszą siostrzaną fundację KRS 0000 245 254:

Usługi pocztowe

Art. 56 Ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2003r. Nr 130, poz. 1188, z późn.zm.)
Stan prawny na dzień 5.09.2006 r.

Podstawa prawna: Art. 56 Ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2003r. Nr 130, poz. 1188, z późn.zm.)
Stan prawny na dzień 5.09.2006 r.

Operator świadczący powszechne usługi pocztowe zapewnia osobom niepełnosprawnym dostęp do świadczonych powszechnych usług pocztowych przez:

 • organizację pracy placówek umożliwiającą osobom poruszającym się za pomocą wózka inwalidzkiego korzystanie z usług świadczonych przez te placówki;
 • tworzenie w placówkach oznakowanych stanowisk obsługi osób niepełnosprawnych;
 • umieszczanie nadawczych skrzynek pocztowych w sposób i w miejscu umożliwiającym korzystanie z nich osobie niepełnosprawnej, poruszającej się na wózku inwalidzkim, w szczególności nadawczych skrzynek pocztowych instalowanych w placówce lub na nieruchomości użytkowanej przez tę placówkę;
 • doręczanie osobom:
  • z uszkodzeniem narządu ruchu, powodującym konieczność korzystania z wózka inwalidzkiego,
  • niewidomym lub ociemniałym

  na ich wniosek i bez pobierania dodatkowych opłat, przesyłek listowych, przesyłek rejestrowanych, w tym przesyłek z zadeklarowaną wartością oraz kwot pieniężnych określonych w przekazach pocztowych, z pominięciem oddawczej skrzynki pocztowej oraz bez konieczności odbierania przesyłki w placówce;

 • przyjmowanie od osoby niepełnosprawnej w miejscu jej zamieszkania prawidłowo opłaconej przesyłki niebędącej przesyłką rejestrowaną.

Od opłaty pocztowej za przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie przesyłki zwolniona jest przesyłka będąca przesyłką (niebędącą przesyłką najszybszej kategorii, tego rodzaju i tej samej masy, ustalonej w obowiązującym cenniku powszechnych usług pocztowych) dla ociemniałych nadana przez:

 • osobę legitymującą się orzeczeniem właściwego organu orzekającego o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu uszkodzenia narządu wzroku i adresowana do biblioteki lub organizacji osób niewidomych lub ociemniałych bądź organizacji osób niewidomych lub ociemniałych bądź organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych,
 • bibliotekę, organizację osób niewidomych lub ociemniałych bądź organizacje, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych, i adresowana do osoby niewidomej lub ociemniałej,
 • osobę niewidomą lub ociemniałą bądź skierowaną do tej osoby zawierającą wyłącznie informacje utrwalone pismem wypukłym.

Zwolnienie to nie obejmuje opłaty za potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej.

You may also like these

No Related Post