Przekaż 1% podatku przez naszą siostrzaną fundację KRS 0000 245 254:

Regulamin konkursu ”Komputer dla Szkoły 2010”

Poznaj regulamin:

 1. Akcja ”Szkoło Pomóż i Ty” jest skierowana do szkół: podstawowych, gimnazjalnych oraz szkół średnich.
 2. Organizatorem akcji jest Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych ”Pomóż i Ty” z siedzibą w Gdyni przy ulicy Płockiej 5A, tel. 58 663-81-41.
 3. Akcja ”Szkoło Pomóż i Ty” 2010/2011 ma na celu pomoc kilkunastu podopiecznym Fundacji z wadami słuchu, poprzez zbiórkę środków na zakup aparatów słuchowych.
 4. Zbiórka pieniędzy odbywa się poprzez nabycie przez uczniów cegiełek w postaci pomocy naukowych.
 5. Do akcji mogą przyłączyć się dyrekcja, nauczyciele i personel danej szkoły.
 6. Pakiet startowy cegiełek jest przesyłany do szkoły, wraz z pismem przewodnim oraz załączonym regulaminem.
 7. Akcja rozpoczyna się z dniem 01.09.2010r i trwa do dnia 01.06.2011r.
 8. Przez cały okres trwania akcji szkoły mają możliwość zamawiania cegiełek w dowolnej ilości.
 9. Zamówienia można dokonać telefonicznie, mailowo lub drogą pocztową, wyłącznie przy użyciu załączonej karty zamówień.
 10. Koszty dostarczenia cegiełek ponosi Fundacja.
 11. Szkoła nie ma obowiązku dokonywać jakichkolwiek przedpłat za dostarczone cegiełki.
 12. Każdy uczeń może zostać posiadaczem dowolnej ilości cegiełek, w zależności od możliwości finansowych oraz własnych chęci.
 13. Wartość nabycia cegiełki nie jest z góry ustalona przez Fundację.
 14. Fundacja ze swoje strony prosi o rozprowadzanie cegiełek w kwocie nie niższej niż wartość ich wyprodukowania.
 15. Koszt wyprodukowania 1 szt. cegiełki wynosi 0,92 zł.
 16. Rozprowadzanie cegiełek w szkołach może odbywać się do dnia 01.06.2011r. Po tej dacie zebrane środki pieniężne należy przelać na konto Fundacji, a pozostające na stanie szkoły cegiełki zwrócić na adres podany w punkcie 2 niniejszego regulaminu.
 17. W czasie trwania akcji zostanie przeprowadzony konkurs ”LAPTOP DLA SZKOŁY”
 18. Część konkursowa, rozpoczyna się z dniem 01.09.2010r., i trwa do dnia 30.11.2010r.
 19. Udział w konkursie ”LAPTOP DLA SZKOŁY” szkoła zgłasza poprzez poprawne wypełnienie załączonej karty zgłoszeniowej i przesłanie jej faxem na nr 58 663-81-41. Zgłoszenie można również przesłać drogą pocztową, mailowo lub złożyć osobiście w siedzibie Fundacji w Gdyni przy ul. Płockiej 5A, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00.
 20. Za dzień zakończenia konkursu uważa się 30.11.2010r. Do dnia zakończenia konkursu do godziny 17-ej należy dostarczyć do Fundacji prawidłowo wypełnione karty zgłoszeniowe, opatrzone w pieczęć i podpis osoby zarządzającej szkołą. O zakwalifikowaniu do konkursu decyduje data dostarczenia karty zgłoszeniowej do Fundacji, a nie data stempla pocztowego.
 21. Zgłoszenia dostarczone po terminie zawartym w punkcie 20 niniejszego regulaminu nie będą miały możliwości uczestniczenia w konkursie.
 22. W roku 2010 po raz pierwszy zostaną przyznane trzy równorzędne nagrody główne, w trzech kategoriach szkół:
  • szkoły MAŁE, dla szkół do 150 uczniów,
  • szkoły ŚREDNIE, dla szkół od 151 do 400 uczniów,
  • szkoły DUŻE, dla szkół, powyżej 400 uczniów.
 23. W każdej kategorii szkół: MAŁA, ŚREDNIA I DUŻA, zostanie przyznane nagroda – jeden z trzech wysokiej jakości laptopów.
 24. Laptopy trafią do szkół, które w okresie od dnia 01.09.2010r., do dnia 30.11.2010r., osiągną najwyższy współczynnik procentowy W w swojej kategorii.
 25. Wskaźnik procentowy W określa się z dokładnością do jednego miejsca po przecinku i jest obliczany jako stosunek ilości zebranych środków S do ilości uczniów w szkole U pomnożony przez 100%. 
  Przykład: szkoła zbierze S=100zł i liczy U=10 uczniów. Wówczas wskaźnik procentowy W wyniesie: 
  W=S/U x 100%= 100/10 x 100%=1000% 
  W przypadku uzyskania przez szkoły najwyższego takiego samego wskaźnika procentowego decyduje losowanie przeprowadzone przez komisję konkursową.
 26. 15.12.2010r., nastąpi rozstrzygnięcie konkursu. Wynik konkursu zostanie podany do publicznej wiadomości w gazecie ”Rzeczpospolita” do dnia 18.12.2010r.
 27. Nagrody zostaną przekazane laureatom jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia 2010r.
 28. Szkoły biorące udział w konkursie ”Szkoło Pomóż i Ty”, zobowiązane są do przekazania zebranych środków do dnia 30.11.2010r., na konto Fundacji ”Pomóż i Ty”: 62 1050 1764 1000 0022 6439 4681 z dopiskiem ”APARATY SŁUCHOWE”.

You may also like these

No Related Post