Przekaż 1% podatku przez naszą siostrzaną fundację KRS 0000 245 254:

Regulamin

Regulamin gromadzenia oraz wydatkowania środków finansowych  na subkontach podopiecznych Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i  Niepełnosprawnym „POMÓŻ I TY ” w  Gdyni

PODSTAWY I CELE DZIAŁANIA FUNDACJI 

§ 1 

Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych Pomóż i Ty, zwana w dalszej treści Regulaminu „Fundacją” działa na podstawie Statutu, wpis do rejestru fundacji pod nr KRS 00000 37 117 z dnia 27.10.1994r. 

§ 2

 1. Celem Fundacji jest pomoc Podopiecznym w zakresie wskazanym w Statucie, związanym z ochroną życia  i zdrowia osób niepełnosprawnych. 
 2. Pomoc Fundacji ma charakter subsydiarny, to jest uzupełniający zakres świadczeń finansowanych w pierwszej kolejności ze środków powołanych do tego instytucji (NFZ, PFRON, PCPR, MOPS i MOPR). Podopieczny w pierwszej kolejności jest zawsze zobowiązany podjąć próbę uzyskania świadczeń z tych instytucji, a dopiero w razie odmowy zwracać się do Fundacji o sfinansowanie tych świadczeń.

 
§ 3

Fundacja gromadzi środki finansowe na cele określone w § 2 i § 5 oraz wydatkuje je zgodnie z niniejszym Regulaminem i Statutem. 

§ 4

 1. Gromadzenie i wydatkowanie środków finansowych odbywa się  zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 06.04.1984r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.),   ustawą z dnia 15.03.1933r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz. 162 z późn. zm.)  oraz ustawą z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), ustawą z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. 175 poz. 1362 z późn. zm.), a także Statutem Fundacji i niniejszym Regulaminem. 
 2. Niniejszy Regulamin zwany dalej “Regulaminem” określa zasady udostępniania przez Fundację kont bankowych na rzecz Podopiecznych oraz zasady dysponowania środkami zgromadzonymi na subkoncie Podopiecznego.

§ 5

1. W ramach działalności Fundacji środki pieniężne mogą być gromadzone i przeznaczane wyłącznie na następujące cele: 

 • sprzęt medyczny (m. in. pompy insulinowe)
 • sprzęt rehabilitacyjny (m. in. wózki rehabilitacyjne) 
 • zabiegi rehabilitacyjne oraz turnusy rehabilitacyjne w wyspecjalizowanych placówkach
 • sprzęt ortopedyczny (m. in. protezy ortopedyczne, obuwie ortopedyczne )  
 • pomoce terapeutyczne niepodlegające refundacji na zasadach ogólnych
 • leczenie  specjalistyczne bezpośrednio związane z ratowaniem życia, w tym zabiegi operacyjne w kraju i za granicą niepodlegające refundacji na zasadach ogólnych
 • produkty  ratujące życie, niepodlegające refundacji na zasadach ogólnych
 • rozwój intelektualny,  psychiczny i fizyczny podopiecznego, zalecany przez kompetentne w tym zakresie osoby (lekarz, psycholog, terapeuta, instruktor, pedagog, społeczny opiekun środowiskowy) 
 • pomoce naukowe, sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie  dla osób niewidomych lub niedowidzących niepodlegające refundacji na zasadach ogólnych

2. W szczególnych przypadkach, na podstawie indywidualnej decyzji Zarządu możliwe jest przeznaczenie środków na :

 • nocleg Podopiecznego, jednego z rodziców lub opiekuna towarzyszącego mu w szpitalu
 • finansowanie lub dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym również pobytu jednego opiekuna
 • w przypadku dzieci lub osoby, która w orzeczeniu o niepełnosprawności ma wskazaną konieczność pomocy osoby trzeciej
 • terapii psychologicznej łagodzącej  objawy choroby, na podstawie wskazań lekarskich
 • zakup środków higienicznych zawiązanych z problemami wynikającymi z niepełnosprawności, jak  np. środki do higieny osobistej, np. pieluchomajtki; środki do dezynfekcji sprzętu potrzebnego do rehabilitacji lub leczenia będącego w wyłącznym posiadaniu podopiecznego- zakup przyrządów do aplikacji leków oraz ich przechowywania np. pompy baklofenowe

 

Czytaj dalej

Wzór Faktury do pobrania

Udostępnij

Related Posts