Przekaż 1% podatku przez naszą siostrzaną fundację KRS 0000 245 254:

Instytucje pomagające

Instytucje, w których osoba niepełnosprawna może uzyskać pomoc:

 

Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
e-mail: [email protected]

PUNKT OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
sala mieszkańców, tel. 66 88 791, 66 88 792

 • obsługa interesantów z wadami słuchu i mowy (tłumacz w języku migowym)
 • pomoc w zakresie załatwiania w komórkach organizacyjnych Urzędu przez osoby niepełnosprawne,
 • udzielanie kompleksowej informacji i wskazanie sposobów uzyskiwania pomocy przez osoby niepełnosprawne dla rozwiązywania problemów związanych z niepełnosprawnością,
 • informowanie o podstawowych uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym, a także o instytucjach i organizacjach udzielających pomocy,
 • kompletowanie dokumentacji zawierającej stosowne przepisy z dziedziny prawa, pomocy społecznej, edukacji, sportu, rekreacji kultury i turystyki, a także dotyczące dzieci niepełnosprawnych;

SAMODZIELNY REFERAT DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
tel. 66 88 790

 • opracowywanie projektów programów dotyczących rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych przy współpracy z wydziałem Polityki Gospodarczej oraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, inspirowanie i koordynacja działań istotnych dla środowiska osób niepełnosprawnych, podejmowanych przez komórki organizacyjne Urzędu i miejskie jednostki organizacyjne;
 • inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności i likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym ich funkcjonowanie;
 • współpraca z przedstawicielami: administracji rządowej, jednostek samorządy terytorialnego, organizacji pozarządowych, miejskich jednostek organizacyjnych, urzędu miasta w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych;
 • inicjowanie i koordynacja realizacji integracyjnych programów oświatowych, kulturalnych i rekreacyjnych;
 • analiza potrzeb osób niepełnosprawnych dotyczących m.in. dostępu do: obiektów użyteczności publicznej, dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym, leczenia i rehabilitacji, informacji; a ponadto dotyczących swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu, możliwości komunikacji międzyludzkiej, pomocy psychologicznej;
 • inspirowanie tworzenia i wykorzystywania baz danych dotyczących osób niepełnosprawnych w granicach przewidzianych prawem.

 
PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Biuro Prezydenta /pok.114, I piętro/
tel. 66 88 790

WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ
REFERAT AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ul. Kołłątaja 8 /pok. 212/, tel. 620-38-24

informacja i realizacja wniosków w zakresie:

 • udzielania pożyczek dla osób niepełnosprawnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej,
 • umarzania pożyczek dla osób niepełnosprawnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, po spełnieniu warunków ustawowych przez pożyczkobiorców,
 • dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej lub rolniczej,
 • zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z organizacją nowych lub przystosowaniem istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,
 • zwrotu pracodawcom kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń,
 • zwrotu pracodawcom, którzy zatrudniają do 24 pracowników kosztów wynagrodzenia wypłaconego zatrudnionym osobom niepełnosprawnym,(ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tego wynagrodzenia,
 • zwrotu pracodawcom kosztów szkoleń, organizowanych dla osób niepełnosprawnych.

/ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz.U. 123 poz.776 z póżn.zm., Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 maja 1998r. W sprawie szczegółowych zasad udzielania, oprocentowania, spłaty i umarzania pożyczek dla osób niepełnosprawnych Dz.U. 67 poz.439, z 1999r, Dz.U.16 poz.148, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 czerwca 1998r. W sprawie trybu i szczegółowych zasad postępowania dotyczącego zwrotu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych Dz.U.86 poz.548, z 1999r. Dz.U.63 poz.722/.

 
Pomorskie Miasteczko Zawodów
przy Fundacji Gospodarczej,
ul.Olimpijska 2
tel. 622-20-52, 622-95-43
 • oferuje bezpłatną pomoc bezrobotnym, absolwentom, poszukującym pracy, osobom pragnącym zdobyć nowe kwalifikacje lub rozpocząć działalność gospodarczą.
 
Zespół ds. Realizacji Zadań Powiatowych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul.Armii Krajowej 44
tel. 782-01-20, 782-01-21, 782-01-24

Osoby dorosłe i dzieci niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności mogą korzystać z dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie:

 1. uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
 2. zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 3. likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, w komunikowaniu się i technicznych.

Warunkiem uzyskania dofinansowania poza pkt.3 jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi:

 • dla osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym 50% przeciętnego wynagrodzenia,
 • dla osoby samotnie gospodarującej 65% przeciętnego wynagrodzenia.

W przypadku przekroczenia w/w kryterium przez osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym możliwe jest dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego w zmniejszonej kwocie. Wnioski na dofinansowanie z funduszu PFRON przyjmowane są przez cały rok z wyjątkiem tych, które dotyczą likwidacji barier architektonicznych i urbanistycznych . Wnioski te przyjmowane są do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.
/Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 czerwca 2002r. W sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być dofinansowane ze środków PFRON/.
Przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne są dostępne bezpłatnie lub częściowo odpłatnie / resztę pokrywa kasa chorych/. Przysługują osobom ubezpieczonym, za które opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne do kasy chorych, także rencistom, emerytom, osobom pobierającym rentę socjalną.
/Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001r, Dz.U.121 poz. 1313 i poz. 1314/.

 
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Stopniu Niepełnosprawności
ul. Armii Krajowej 44,
tel./fax 78-01-28

orzeka o stopniu niepełnosprawności dla celów:

 • rehabilitacji społecznej,
 • korzystania ze świadczeń i usług socjalnych oraz opiekuńczych.
 
Gdyńskie Centrum
Organizacji Pozarządowych
ul. 3 Maja 27/31,
tel./fax 621-80-98
 • informuje na temat organizacji działających na terenie Gdyni,
 • pomaga w rejestracji nowo powstających stowarzyszeń,
 • bezpłatnie udostępnia pomieszczenia na spotkania.
 
Biuro Porad Obywatelskich
ul.Trauguttta 2,
tel. 058 661 31 51
godziny przyjęć: od poniedziałku do środy 15.00-20.00, czwartek 9.00-14.00
dyżury telefoniczne: od poniedziałku do środy 17.00-19.00, czwartek 10.00-12.00
 • informuje o przysługujących prawach i o instytucjach pomocowych.

Miejsca wyposażone w systemy wspomagające słyszenie przekazane miastu Gdynia przez firmę OTICON:

 • Punkt Obsługi Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta,
 • Punkt informacji turystycznej na Skwerze Kościuszki,
 • Punkt informacji turystycznej na Dworcu Głównym,
 • Biuro Porad Obywatelskich.

You may also like these

No Related Post