Przekaż 1% podatku przez naszą siostrzaną fundację KRS 0000 245 254:

Edukacja

Edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004r., z późn.zm.).
Stan prawny na dzień 03.10.2006r.

Według Ustawy system oświaty:

 • zapewnia możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami
 • gwarantuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwienie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych.

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych może być prowadzone w formie nauki w szkołach ogólnodostępnych, szkołach lub oddziałach integracyjnych, szkołach lub oddziałach specjalnych i ośrodkach.
Przy doborze szkoły należy uwzględnić indywidualne potrzeby dziecka niepełnosprawnego. Ocenę potrzeb dziecka oraz wybór odpowiedniej do możliwości ucznia szkoły (przedszkola) dokonuje poradnia psychologiczno – pedagogiczna.

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne m.in.:

 • udzielają pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
 • udzielają pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym lub z dysfunkcjami rozwojowymi oraz ich rodzicom,
 • udzielają rodzicom i nauczycielom pomocy w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów,

 • opiniują w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

Opinie poradni wydawane są na wniosek rodziców dziecka. Na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczęszcza dziecko.
W Gdyni działają trzy poradnie psychologiczno – pedagogiczne, prowadzone przez gminę:

 • Poradnia Nr 1
  ul. Biskupa Dominika 25
  tel. 622-09-42
 • Poradnia Nr 2
  ul. Opata Hackiego 13
  tel. 623-31-39
 • Poradnia Nr 3
  ul. Unruga 76
  tel. 625-35-02

Rodzice powinni poddać badaniu dziecko, którego rozwój odbywa się w sposób nieharmonijny, z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczęciem edukacji (czas oczekiwania na badanie jest długi).

Jak już wcześniej wspominano kształcenie dzieci niepełnosprawnych może odbywać się w ogólnodostępnych: przedszkolach, szkołach i placówkach oraz placówkach integracyjnych i specjalnych.

 1. Nauczanie integracyjne

  Kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach integracyjnych organizuje się na każdym etapie edukacyjnym, w integracji z pełnosprawnymi rówieśnikami, w środowisku najbliższym ich miejsca zamieszkania.
  Kształcenie to jest prowadzone nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia:

  1. 18. roku życia – w przypadku szkoły podstawowej;
  2. 21. roku życia – w przypadku gimnazjum;
  3. 24. roku życia – w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej lub dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej.

  W przedszkolach i szkołach ogólnodostepnych z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkolach i szkołach integracyjnych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w odpowiednich typach i rodzajach specjalnych przedszkoli i szkół oraz odpowiednich specjalistów, w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego.

  W gdyńskich szkołach samorządowych w roku szkolnym 2005/2006 klasy integracyjne utworzono w: szkołach podstawowych

  Nr 8 ul. Orłowska 27/33, tel. 624 84 62
  Nr 10 ul. Morska 192, tel.623-06-33
  Nr 13 ul. Halicka 8, tel. 622-23-43
  Nr 26 ul. Tatrzańska 40, tel. 620 66 64, 661 52 50
  Nr 28 ul. Zielona 53, tel. 665-84-62
  Nr 34 ul. Cylkowskiego 5, tel. 622 14 34, 622 83 33
  Nr 35 ul. Uczniowska 1, tel. 624-09-74
  Nr 47 ul. Nagietkowa 73, tel. 629-00-37

  gimnazjach:
  Nr 3 ul. Gospodarska 1, tel. 623-67-45
  Nr 5 ul. Orłowska 27/33, tel. 624-84-62
  Nr 7 ul. Wrocławska 52, tel. 664 69 05
  Nr 16 ul. Porębskiego 21, tel. 625 57 09
  Liceum Ogólnokształcące Nr VIII ul. Narcyzowa 6, tel. 624-13-42

 2. Nauczanie specjalne

  Przedszkola specjalne, oddziały specjalne w przedszkolach ogólnodostępnych, szkoły specjalne oraz oddziały specjalne w szkołach ogólnodostępnych organizuje się dla dzieci i młodzieży:

  • niesłyszących,
  • słabo słyszących,
  • niewidomych,
  • słabo widzących,
  • z niepełnosprawnością ruchową,
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • z autyzmem,
  • ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,
  • z chorobami przewlekłymi,
  • z zaburzeniami psychicznymi,
  • niedostosowanych społecznie,
  • zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
  • zagrożonych uzależnieniem,
  • z zaburzeniami zachowania

  z zastrzeżeniem: przedszkoli specjalnych i oddziałów specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych nie organizuje się dla dzieci, o których mowa w pkt 6 i 12-15 oraz oddziałów specjalnych w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych nie organizuje się dla dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt 10 i 11, z wyjątkiem oddziałów specjalnych zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej. Szkoły specjalne przysposabiające do pracy organizuje się dla młodzieży, o której mowa w pkt 7 i 9.
  Kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych w szkołach ogólnodostępnych jest prowadzone nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia:
  1) 18. roku życia – w przypadku szkoły podstawowej;
  2) 21. roku życia – w przypadku gimnazjum;
  3) 24. roku życia – w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej lub dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej.

  Celem szkoły specjalnej jest przygotowanie do życia w integracji ze społeczeństwem poprzez: osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju uczniów w dostępnym im zakresie (za pomocą specjalnych metod), przygotowanie do wykonywania zawodu.

 3. Nauczanie indywidualne

  Indywidualne nauczanie dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły organizuje się na okres określony w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania, zgodnie ze wskazaniami wynikających z potrzeb edukacyjnych oraz zalecanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, określonych w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania. Zajęcia w ramach indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia.

  Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych bezpośrednio z uczniem wynosi:

  • dla uczniów zerowego etapu edukacyjnego (klasy wstępnej) – od 4 do 6 godzin;
  • dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej – od 6 do 8 godzin;
  • dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej – od 8 do 10 godzin;
  • dla uczniów gimnazjum – od 10 do 12 godzin;
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych lub ponadgimnazjalnych – od 12 do 16 godzin.

  W celu pełnego osobowego rozwoju uczniów objętych indywidualnym nauczaniem oraz ich integracji ze środowiskiem rówieśników, dyrektor szkoły w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając stan zdrowia dzieci, organizuje im uczestniczenie w życiu szkoły (np. w uroczystościach okolicznościowych).

  Obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

You may also like these

No Related Post